انجمن تخصصی سازه های ماکارونی؛ ایران خرپا
ضوابط شهرداری واستانداردهای طراحی ساختمان - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن تخصصی سازه های ماکارونی؛ ایران خرپا (http://kharpa.ir/forum)
+-- انجمن: دانلود مقالات و پروژه ها (http://kharpa.ir/forum/forum-35.html)
+--- انجمن: مقالات و پروژه های مهندسی معماری (http://kharpa.ir/forum/forum-37.html)
+--- موضوع: ضوابط شهرداری واستانداردهای طراحی ساختمان (/thread-54.html)ضوابط شهرداری واستانداردهای طراحی ساختمان - سمیرا زارع - 5-17-1390

[b]ضوابط واستانداردهای طراحی ساختمان های مسکونی


تراکم کم
تراکم 100% قطعه زمین 1500 : هر 5% کاهش سطح اشغال همکف 10% به تراکم اضافه می شود. حداقل سطح اشغال همکف 20% حداکثر سطح اشغال خالص 45% بدون 20% مساحت راه پله قطعه زمین بیش از ده هزار مترمربع : تراکم 180% و 15% مساحت مختص معابر و سطح اشغال نسبت به میزان باقیمانده مساحت کل محاسبه می شود. ناخالص زیربنای یک واحد مسکونی 160 مترمربع و حداقل زیربنای ناخالص 110 متر مربع

تراکم متوسط:
تراکم 135% قطعه زمین هزار متر مربع: هر 5% کاهش سطح اشغال همکف 10% به تراکم اضافه می شود. حداقل سطح اشغال 25% حداکثر سطح اشغال خالص 45% بدون 20% مساحت راه پله قطعه زمین بیش از هفت هزار متر: تراکم 180% و 12% مساحت مختص معابر و سطح اشغال همکف نسبت میزان باقیمانده مساحت کل است. زیربنای ناخالص هر واحد 110 متر مربع و حداقل 75 متر مربع

تراکم زیاد
تراکم 240% قطعه زمین 50 مترمربع: هر 5% کاهش سطح اشغال همکف10% افزایش تراکم. حداقل سطح اشغال 30% قطعه زمین بیش از 5000 مترمربع: 150% تراکم و 10% مساحت کل قطعه مختص معابر حداکثر سطح اشغال همکف 50% زیربنای متوسط ناخالص یک واحد مسکونی 60 مترمربع و حداقل 90 مترمربع تعیین می شود.

حیاط

عرض حیات خلوت 2 متر است و مساحت 12 مترمربع که جزء زیربنا محسوب نمیشود. چنانچه عرض آن کمتر از دو متر یا مساحت کمتر از 12 متر مربع باشد. در طبقه ای که کف حیاط خلوت در آن است جزء زیربنا محسوب می شود. در واحدهای آپارتمانی بیش از 5 واحد اتاق ها (آشپزخانه، نهارخوری، نشیمن، و خواب) باید بوسیله حداقل 12 مترمربع با حداقل عرض 2 مترنورگیر داشته باشد. در ساختمانهای بیش از 5 طبقه باید اتاق ها بصورت مناسبی نور بگیرند. حداقل مساحت حیاط خلوت های تأسیساتی و نورگیر بایستی 4 متر مربع و سطح آن حیاط جزء بنا محسوب می شود. پنجره های مشرف به همسایه در حیاط خلوت ها از کف طبقه اول به بعد از 7/1 نصف شود.

پله فرار و آسانسور

در ساختمانهای دارای پیلوت و چهارطبقه روی پیلوت به آسانسور و پله فرار نیاز نیست. در ساختمانهای 5 طبقه چنانچه طبقه 4 و 5 بصورت دوبلکس باشد به آسانسور و پله فرار نیاز نیست. در ساختمانهای بیش از 5 طبقه پله فرار و آسانسور الزامی است.


پخی

میزان پخی در گذرگاه های اصلی برابر یک دهم مجموع دو عرض گذرگاه متقاطع است. میزان پخی در پلاکهای مجاور گذرگاه های با عرض ده متر و کمتر به گذرگاه های بیش از ده متر ، دو متر است. محل تقاطع خیابان فرعی به اصلی میزان پخی دو دهم عرض خیابان فرعی.

پیش آمدگی ساختمانی در گذرها

پیش آمدگی از امتدادی که برای ساختمانها معین شد، حساب خواهد شد ولواینکه بنادر این امتداد نباشد. طول پیشآمدگی هر ساختمان در هر طبقه از درصد زیربنای آن طبقه تبعیقف نماید. اگر بلوک مجاور بصورت زمین یا ساخته شده 60% بیشتر احداث نموده باشد می توان به اندازه ی 2+60% ساختمان (زیربنا) دانست و اگر پلاک مجاور کمتر از 60% بود می توان بعد از 60% با زاویه 45 درجه تا دو متر اضافه احداث نمود. کارگذاردن در و پنجره که به طرف گذر باز و در موقع باز شدن از سطح نما تجاوز نماید، ممنوع است. ریزش آب ناودان در پیاده رو ممنوع است و باید از زیر سطح پیاده رو عبور نماید. نصب لوله بخاری به دیوار خارجی مشرف به گذر یا خروج آن از دیوار ممنوع است. نصب پله جلوتر از امتداد ابنیه ممنوع است مگر در اثر تغییر تراز خیابان این عمل الزامی باشد و با موافقت شهرداری. در خیابانهای بیش از 8 متر تعداد پیش آمدگی 2/1 عرض پیاده و حداکثر 20/1 متر است و ارتفاع کمتر از 3 متر نباشد. کنسول در ارتفاع 4/2 متر مانند پیلوت از کف پیاده نباید به میزان 3/1 عرض پیاده رو و حداکثر 60 متر بیشتر شود. پیاده رو 6/1 عرض خیابان است. کنسول راه پله فقط می تواند در ارتفاع 20/2 یا 40/2 از کف باشد و حداکثر 70 سانتی متر پیش آمدگی و عرض 3 متر کنسولهای احداثی در خیابان جزو تراکم ساختمانی نیست. تراس اگر از طرفین باز باشد نصف مساحت جزو سطح طبقات محسوب می شود. تراس اگر از طرفین بسته باشد 3/2 مساحت آن جزء سطح طبقات است. تراس از کلیه جهات بوسیله دیوار یا شیشه مسدود باشد کلاً جزء سطح زیربنا است.

رعایت محدودیت ارتفاع
ساختمانهای در خیابانهای با عرض 30 متر یا بیشتر تا 30 متر ارتفاع به رعایت محدودیت نیاز ندارند. ارتفاع ساختمانهای در خیابان با عرض کمتر از 30 متر نباید از عرض خیابان تجاوز کند. در صورت تجاوز به همان میزان باید عقب نشینی کند.: دید 45 درجه ارتفاع ساختمانها با دو یا چند بر با گذرهای کمتر از 30 متر، در گذرگاه به ارتفاع پیلوت + دو طبقه مجاز است و از طبقه سوم باید به اندازه 5/3 متر از گذرگاه عقب نشینی کند. طبق ضوابط طول گذرگاهی که افزایش یافته ارتفاع را افزایش دهد و در صورت تجاوز مجدد ارتفاع بیش از 32 متر باید یازای هر طبقه 4 متر عقب نشینی کند. اگر عرض خیابان بین 12 و 30 متر بود محدودیت ارتفاع ندارد. اگر عرض خیابان بین 7 و 12 متر بود بیش از 32 متر ارتفاع بازای هر طبقه اضافه ارتفاع بایستی 4 متر عقب نشینی کند.

پارکینگ

تعداد پارکینگ مورد لزوم به تعداد 70 درصد تعداد واحدهای مجاز خواهد بود. رمپ پارکینگ در فضای باز ساختمان پیش بینی می شود و جزء سطح زیربنا نیست. حداکثر ارتفاع پارکینگ 04/2 و حداقل ارتفاع ورودی آن 80/1 متر است. پارکینگ در زیرزمین باید دارای دسترسی مستقیم به طبقات باشد. شیب رمپ 17% (حداکثر) جای پارک هر اتومبیل هر اتومبیل 5/2*5 به انضمام فضای مناسب جهت مسیر حرکت به داخل و خارج (استاندارد) حداقل عرض رمپ جهت دسترسی پارکینگ مسکونی 5/2 متر و در تجاری 5/3 متر. در پارکینگ فاصله آکس تا آکس ستون ها در همکف یا زیرزمین حداقل 5/5 متر. به ازای هر دو واحد مسکونی یک پارکینگ مورد نیاز است. در صورت گاراژی بودن پارکینگ به میزان حداقل 16 مترمربع جهت پارکینگ و برای هر پلاک دو گاراژ لازم است. در آپارتمانهای 4 واحدی دو پارکینگ لازم است (هر دو واحد یکی). بازای هر واحد اضافی یک پارکینگ مورد نیاز است و مساحت هر پارکینگ حداقل 25 مترمربع.

ضوابط ساختمانی مجتمع های مسکونی
1- سطح کل زیربنای مجموع واحدهای مسکونی حداکثر معادل 120% نسبت به سطح زمین مجاز می باشد. 2- سرانه زمین ناخالص به ازای هر واحد مسکونی حداقل معادل 100 مترمربع می باشد. 3- مساحت کوچکترین واحد مسکونی نباید از 80 مترمربع کمتر باشد. 4- حداکثر سطح اشغال مجاز در همکف معادل 35% سطح کل زمین می باشد. سطوح زیربنای نگهبانی، گلخانه، دوش و رختکن و سرویس های بهداشتی و استخر و فضای سرپوشیده تفریحی کودکان مسئول محدوده فوق نمی شود. 5- احداث محل پارک اتومبیل به تعداد معادل حداقل 75% نسبت به تعداد واحدهای مسکونی الزامی است. 6- حداقل سطح خالص پارکینگ به ازای هر اتومبیل 5/12 مترمربع می باشد. 7- حداقل عرض معابر دسترسی به محل های پارک 5/5 متر رعایت گردد. 8- مجموع سطوح تحت اشغال زیربنای ساختمانهای مسکونی در همکف به اضافه سطح اشغال مسیرهای اتومبیل رو و پارکینگ ها در شرایطی که پارکینگ ها در محوطه روباز پیش بینی می شود نباید از 60 درصد سطح کل زمین بیشتر باشد.

ضوابط و مقررات تراکم و بلندمرتبه سازی
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 24/10/69 به منظور بین به اهداف ـ استفاده بیشتر و بهتر از سطح زمین در شهرها برای امکان جمعیت ـ تامین فضای باز و محیط زیست بهتر در هماهنگی با مصوبه به مورخ 1/7/69 شورای اقتصاد در خصوص تقلیل سطح زیربنا واحد مسکونی با تاکید بر خط مشی های کلی ـ تشویق بلند مرتبه سازی ـ تطبیق الگوی تفکیک با مقتضیات بلند مرتبه سازی ـ استفاده از ظرفیتهای با افزایش تراکم جمعیتی و ساختمانی ـ انبوه سازی و بکارگیری روشهای صنعتی در ساختمان سازی تصویب نمود که کمیسیونهای ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری موظفند طرح های تفضیلی و ضوابط و مقررات اجرایی انها در کلیه شهرهایی که طبق سرشماری 1365 بیش از 200 هزار نفر جمعیت داشته اند با رعایت مواد زیر اصلاح نمایند. 1- نظام شبکه ارتباطی بر اساس طرح جامعه حفظ گردد و چنانچه تغییرات اساسی با شهر تصویب آن به عهده ی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد بود. 2- تعیین مناطق مسکونی و مختلط مسکونی با تراکم بالای بلند مرتبه سازی و حداقل 6 طبقه غیر از زمین در اراضی ساخته نشده 3- تعیین مناطق مسکونی و مختلط مسکونی برای بلند مرتبه سازی تشویقی (حداقل 9 طبقه غیر از زمین) در مناطق نوسازی محلات فرسوده و قدیمی قطعات کوچک ساخته نشده برای استفاده از افزایش تراکم تشویقی لازم است قطعات کوچک در حد مساحت لازم برای بلند مرتبه سازی تجمیع شوند. 4- تعیین مناطق مسکونی (1 یا 2 خانواده) با حداکثر ارتفاع 2 طبقه غیر از زیرزمین. 5- تعیین حداکثر سطح اشغال در مناطق بلند مرتبه سازی 6- تعیین ضوابط تفکیک و تراکم ساختمانی در مناطق بلندمرتبه سازی با رعایت حداقل 1000 مترمربع مساحت و مقررات تشویقی افزایش تراکم در مقابل افزایش سطح قطعات و کاهش سطح اشغال 7- تعیین ضوابط تفکیک و تراکم ساختمانی در مناطق 1و2 خانواری 8- تعیین ضوابط مربوط به فاصله ساختمانها از معبر مجاور اضلاع زمین به منظور تأمین تهویه، نور و آفتاب کافی بر حسب شرایط اقلیمی و جلوگیری از اشراف. 9- تعیین ضوابط حداقل عرض زمین و تناسب لازم بین عرض و عمق 10- تعیین ضوابط مربوط به پارکینگ ها 11- اجرای این ضوابط و مقررات در شهرهائی که طبق سرشماری 1365 کمتر از 200هزار نفر جمعیت داشته اند اجباری نمی باشد. پیشنهادات مربوطه به اجرای این مصوبه در شهرهای مزبور پس از بررسی و پیشنهادات کمیسیون ماده 5 که لازم است تا آخر خرداد 1370 به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال گردد و در شورایعالی مورد تصمیم را خواهد گرفت و تا آن زمان هرگونه تغییری در ضوابط تفکیک و تراکم سازی طرح های مصوب ممنوع است مگر با تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری. 12- افزایش تذاکم متوسط جمعیتی شهر ناشی از افزایش تراکم ساختمانی حداکثر تا میزان 25% نسبت به طرح جامع تصویب شده بیشتر نباشد. 13- گزارش توجیهی افزایش تراکم موضوع بند 12 و مشتمل بر اثرات آن بر روی سرانه ها توزیع فضاهای خدماتی و شبکه عبور و مرور و تاسیسات آب و برق که قبلاً در کمیسیون ماده 5 با دعوت از نماینده وزارت نیرو و سازمانهای برنامه و بودجه و محیط زیست زمورد بررسی قرار گرفته است برای تصویب به شورایعالی و شهرسازی و معماری ارسال گردد. 14- هرگونه تغییرات دیگری در ضوابط و مقررات تفکیک و تراکم ساختمانی که منجر به افزایش تراکم جمعیتی شهر شود بدون تصویب شورای عالی شهرسازی ممنوع است.

ضوابط و مقررات نمای شهری مصوبه مورخ 28/8/69
1- کلیه سطوح نمایان ساختمانهای واقع در محدوده و حریم شهرها و شهرکها که از داخل معابر قابل مشاهده است. اعم از نمای اصلی، جانبی، شهری محسوب شده لازم است با مصالح مرغوب به طرز مناسب و زیبا و هماهنگ نماسازی شود. 2- صدور گواهی پایان کار ساختمانی مشروط به انجام نماسازی نماهای اصلی و جانبی است. 3- در کلیه شهرهای دارای طرح جامع و تفضیلی و هادی و شهرک سازی لازم است ظرف 6 ماه از این تاریخ ضوابط و مشخصات نماسازی هماهنگ تهیه شده و به تصویب مراجع تصویب کننده طرح ها برسد. 4- اصول کلی ضوابط و مقررات نمای شهری ظرف 1 ماه مشترکاً توسط وزارتهای مسکن و شهرسازی کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.


ضوابط شهرداری و نکات مهم در طراحی معماری


قرارگیری یک پارکینگ حداقل دهانه ۲٫۵ متر
قرارگیری دو پارکینگ کنار هم حداقل دهانه ۴٫۵ متر
قرارگیری سه پارکینگ کنار هم حداقل دهانه ۷ متر
طول مورد نیاز جهت پارکینگ ۵ متر
حداقل فضای یک پارکینگ ۲٫۵*۵ متر
شعاع گردش یا طول مورد نظر جهت مانور ۵ متر
حداقل عرض در ورودی پارکینگ ۳ متر
عرض رمپ یکطرفه ۳ متر و دوطرفه ۶ متر
عرض رمپ قوسی یکطرفه ۳٫۶۵ متر و دوطرفه ۷ متر
شعاع داخلی مسیر گردش در کلیه پارکینگ ها ۴٫۵۷ متر است .
شیب رمپ پارکینگ ۱۵ درصد
هر واحد بالای ۱۰۰ متر در طبقه اول و دوم به یک پارکینگ نیاز دارد .
واحد مسکونی کوچکتر از ۱۵۰ متر یک پارکینگ -۱۵۰ تا ۲۰۰ متر ۱٫۵ پارکینگ – بیش از ۲۰۰ متر دو پارکینگ
همچنین درصورتی که تعداد واحد فرد باشد یک واحد از پارکینگ معاف است .
حداکثر ارتفاع مفید واحد مسکونی ۲٫۹۰ متر
حداکثر ارتفاع پارکینگ ۲٫۲۰ متر
حداکثر ارتفاع مفید پیلوت ۲٫۴۰ متر
حداکثر ارتفاع زیرزمین ۲٫۲۰ متر
حداکثر ارتفاع مفید واحد تجاری ۴٫۵۰ متر
حداقل ارتفاع مفید ورودی پارکینگ ۱٫۸۰ متر
ارتفاع مفید خرپشته ۲٫۲۰ متر
ارتفاع نورگیری در زیرزمین حداکثر ۹۰ سانتی متر
حداقل سطح پنجره نباید از یک پنجم سطح فضا کمتر باشد .
حداقل عرض حیات خلوت اگر سرتاسری باشد ۲ متر و اگر سرتاسری نباشد ۳ متر
احداث پیش آمدگی یا بالکن در گذر ۱۲ تا ۲۰ متر ۸۰ سانتی متر و در گذر بالای ۲۰ متر ۱۲۰ سانتی متر مجاز است.ارتفای این پیش آمدگی از زیر آن تا روی خیابان ۳٫۵۰ متر
حداقل عرض آشپزخانه و اتاق خواب ۲٫۵۰ متر – نشیمن ۳٫۰۰ متر – پاگرد ۱٫۲۰ متر
نورگیری آشپزخانه و پذیرایی از یک پنجره به شرطی مجاز می باشد که طول نورگیری کمتر از ۸ متر باشد .
ابعاد نورگیر برای اتاق خواب و پذیرایی ۳*۴ متر و برای آشپزخانه ۲*۳ متر می باشد .
ابعاد مفید آسانسور ۲*۱٫۶۰ متر
حداقل ارتفاع چاله آسانسور ۱٫۵۰ متر[/b]
مسائل اجرایی ساختمان: مبحث 19 مقررات ملی

مبحث ١٩ مقررات ملی در مورد صرفه جویی در مصرف انرژی ساختمان است که احتمالا به یمن وجود برنامه های تبلیغاتی سریالی خیلی ها با آن آشنا شده اند. اما دیدن عکس ها و تصاویر اجرایی در مورد هر بخش از مقررات ملی ساختمان کمک بیشتری به در ذهن ماندن و درک آن خواهد کرد. در این یادداشت کمی بیشتر در مورد عایق های حرارتی می خوانیم:
عایق حرارتی Thermal insulation
واژه عمومی است برای تعریف فرآیند کاهش انتقال حرارت از میان یک سیستم یا برای تعریف یک فرآورده ترکیب یا سیستم که آن وظیفه را انجام میدهد بکار میرود .( استاندارد ملی80 84 بند7-1)
عایق ها انواع گوناگونی دارند که طبق تقسیم بندی مرکز اطلاعات عایق های حرارتی ایران شامل:
١- عایق های پایه معدنی:
تقسم بندی عایقهای حرارتی با این زیر گروه امکان بررسی ویژگیهای مشترک میان عناصر آن را فراهم میسازد .
بارز ترین نقطه مشترک این گروه یافت شدن مواد اولیه آنها چه به صورت خالص و یا ناخالص در معادن بوده و فراوری های انجام شده بر روی آن مواد ساختار مولکولی آنها را دگرگون ننموده است.
در اکثر انواع عایقهای این گروه عنصر سلیسیم (si )یکی از مواد اصلی بوده که ساختار عایق بر پایه آن شکل گرفته است.
برای مثال فراوردهای پشمهای معدنی که از قدیمی ترین و شناخته شده ترین انواع عایقهاست یکی از زیر گروهای آن می باشد
مهم ترین تشابهات در این گروه عبارتند از :

1- تحمل حرارتی بالایی دارند( حتی بعضی از آنها را میتوان جزو مواد دیر گداز نیز به حساب آ ورد.)
2- عموما" سلول باز بوده و جاذب رطوبت میباشند( در برابر نفوذ رطوبت ضعیف میباشند.)
٢- عایق های پایه شیمیایی
٣- عایق های مرکب یا چند لایه:

عایق چند لایه: ترکیبی از 2 یا چند لایه از یک ماده عایق مشخص که ضخامت لایه های منفرد آن ممکن است با هم متفاوت باشند. ( استاندارد ملی80 84 بند7-10)

عایق مرکب:ترکیبی از لایه ها که حد اقل از دو ماده عایق مختلف است . خاصیت عایق مرکب از خواص عایق کاری مواد منفرد می شود. ( استاندارد ملی80 84 بند7-11)

گاهی استفاده از ساختار مرکب و چند لایه در عایق ها بسیار موثر تر از استفاده از یک لایه عایق با همان ضخامت میباشد. بکار گیری این روش امکان مناسبی نیز برای جبران انقباض و انبساط طولی لوله ها در نقاط با درجه حرارت و شوک حرارتی بالا را ایجاد مینماید.
بکار گیری عایقهای مرکب و چند لایه روی اتصالات و پل های حرارتی باعث کاهش تلفات حرارت ودر نتیجه ایجاد وضعیت بهتر و کارا تر و افزایش راندمان عایقی میگردد. ونیز یکی از کاربردهای مناسب این روش در محل هایی است که نیاز به کاهش ضخامت عایق کاری باشد. در مرحله بازسازی و تعویض عایقها ی موجود نیز این نوع عایقها جایگزین مناسبی تاقی خواهند شد.
هم اکنون با کاربردهای وسیع کامپوزیته ادر نما ی ساختمان علاوه بر جلوه زیبائی باعث ایجاد خواص عایقی بر روی جدار ساختمان و کاهش اتلاف انرزی در زمستان و جلوکیری از ورود انرزی تابشی خورشید به پوسته ساختمان در تابستان میگردد ; که در نتیجه نقش موثری در صرفه جوعی در مصرف انرزی خواهند داشت.
در صورتی که درز بندی کامل اجام شود , با کاهش اثرات ضریب جابجائی هوای خارج در جدار خارجی ساختمان نقش آن موثر تر خواهد بود.
۴- عایق های سپر تابشی:
سپر تابش (radiation shield)

[تصویر:  ticir_light_concrete.jpg]
بخشی از یک سیستم عموما" به شکل ورق با ضریب تابش کم که برای کاهش اثر تابش حرارتی بکار میرود. ( استاندارد ملی 8084- بند 7-16)
۵- عایق های مصالح ساختمانی:
۶- عایق های پایه گیاهی حیوانی
٧- عایق های خلاء دار
٨- عایق های مدرن
می شوند.
در تصاویر زیر مراحل اجراء نمونه ای از عایقکاری دیوارهای خارجی ساختمان را می بینید:
[تصویر:  wall_ticir_1.jpg]
[تصویر:  wall_ticir_3.jpg]
[تصویر:  wall_ticir_4.jpg]
[تصویر:  wall_ticir_5.jpg]
[تصویر:  wall_ticir_6.jpg]
[تصویر:  wall_ticir_7.jpg]
[b]۲۲۳ نکته اجرایی ساختمان


نکاتی که باید در اجرای یک ساختمان در نظر داشته باشیم به شرح زیر است : ۱. برای اندازه گیری عملیات خاكی در متره و برآورد از واحد متر مكعب استفاده می شود.
۲. آجر خطائی ، آجری است كه در اندازهای ۵×۲۵×۲۵ سانتیمتر در ساختمانهای قدیمی برای فرش كف حیاط و غیره بكار می رفت.
۳. چنانچه لازم باشد در امتداد دیواری با ارتفاع زیاد كه در حال ساختن آن هستیم بعدا دیوار دیگری ساخته شود باید لاریز انجام دهیم.
۴. هرگاه ابتدا و انتهای یك دیوار در طول دیوار دیگری بهم متصل شود ، به آن دیوار در تلاقی گفته می شود.
۵. در ساختمانهای مسكونی (بدون زیرزمین)روی پی را معمولا بین ۳۰ تا ۵۰ سانتی متر از سطح زمین بالاتر می سازند كه نام این دیوار كرسی چینی است.
۶. قوس دسته سبدی دارای زیبایی خاصی بوده و در كارهای معماری سنتی استفاده می شود.
۷. حداقل ارتفاع سرگیر در پله ۲ متر می باشد.
۸. ویژگیهای سقف چوبی :الف)قبلا عمل كلافكشی روی دیوار انجام می گیرد ب)عمل تراز كردن سقف در كلاف گذاری انجام می شود ج)فاصله دو تیر از ۵۰ سانتیمتر تجاوز نمی كند د)تیرها حتی الامكان هم قطر هستند.
۹. گچ بلانشه كندگیر بوده ولی دارای مقاومت زیاد مانند سیمان سفید است.
۱۰. به سیمان سفید رنگ معدنی اكسید كرم اضافه می كنند تا سیمان سبز به دست آید.
۱۱. سنگ جگری رنگ كه سخت ، مقاوم و دارای رگه های سفید و در سنندج و خرم آباد فراوان است.
۱۲. دستگاه كمپكتور ، دستگاهی است كه فقط سطوح را ویبره می كند ، زیر كار را آماده و سطح را زیر سازی می كند.
۱۳. عمل نصب صفحات فلزی (بیس پلیتها) در زمان ۴۸ ساعت بعد از بتن ریزی صورت می گیرد.
۱۴. زمانی كه خاك (زمین) بسیار نرم بوده و مقاومت آن كمتر از یك كیلوگرم بر سانتیمتر مربع باشد از فونداسیون پی صفحه ای استفاده می گردد.
۱۵. قطر دایره بتون خمیری ، بر روی صفحه مخصوص آزمایش آب بتون ، حدود ۳۰ تا ۳۵ سانتیمتر می باشد.
۱۶. حدود درجه حرارت ذوب شدن خاك آجر نسوز ۱۶۰۰ درجه می باشد.
۱۷. نام آجری كه از ضخامت نصف شده باشد ، آجر نیم لایی نامیده می شود.
۱۸. نام دیوارهای جداكننده و تقسیم پارتیشن نام دارد.
۱۹. عمل برداشتن خاك كف اطاق و ریختن و كوبیدن سنگ شكسته بجای آن را بلوكاژ می گویند.
۲۰. زمین غیر قابل تراكم هوموسی نامیده می شود.
۲۱. عمق پی های خارجی یك ساختمان در مناطق باران خیز حداقل ۵۰ سانتیمتر است.
۲۲. نام فضای موجود بین دو ردیف پله چشم نامیده می شود.
۲۳. در سقف های چوبی حداكثر فاصله دو تیر ۵۰ سانتیمتر است.
۲۴. سیمان نوع اول برای دیوارها و فونداسیونهای معمولی استفاده میگردد.
۲۵. اكسید آهن را برای تهیه سیمان قرمز رنگ ، با كلینگر سیمان سفید آسیاب می كنند.
۲۶. نام دیگر لوله های سیاه بدون درز مانسمان نام دارد.
۲۷. سریعترین و عملی ترین وسیله اجرای اتصالات ساختمان ،پلها و نظایر جوش می باشد.
۲۸. حاقل درجه حرارت برای بتن ریزی ۱۰ درجه می باشد.
۲۹. ضخامت اندود سقف با ملات گچ و خاك باید بین ۱ تا ۲ سانتیمتر باشد.
۳۰. اندود زیر قیروگونی ، ماسه سیمان است.
۳۱. چنانچه گودبرداری از سطح زمین همسایه پائین تر باشد ، حداكثر فاصله شمعها ۵/۲ متر می باشد.
۳۲. در پی كنی های كم عمق در زمین های ماسه ای حدود زاویه شیب ۳۰ تا ۳۷ درصد می باشد.
۳۳. برای ایجاد مقاومت مناسب در طاق ضریس حداقل خیز قوس باید ۳ سانتیمتر باشد.
۳۴. لوله های مانسمان سیاه و بدون درز ، گاز رسانی
۳۵. در بتون ریزی دیوارها و سقفها ، صفحات قالبی فلزی مناسب ترند.
۳۶. از اسكدیپر برای خاكبرداری ، حمل ، تخلیه و پخش مواد خاكی استفاده می گردد.
۳۷. اتصال ستون به فونداسیون به وسیله ستكا انجام می گیرد.
۳۸. برای لوله كشی فاضلاب یهتر است از لوله چدنی استفاده گردد.
۳۹. پر كردن دو یا سه لانه از تیرآهن لانه زنبوری در محل تكیه گاهها جهت ازدیاد مقاومت برشی است.
۴۰. بهترین و با استفاده ترین اتصالات در اسكلت فلزی از نظر استحكام و یك پارچگی اتصالات با جوش است.
۴۱. ارتفاع كف داربست جهت اجرای طاق ضربی تا زیر تیرآهن سقف برابر است با قدبنا+پنج سانتیمتر.
۴۲. در ساختمانهای مسكونی كوچك (یك یا دو طبقه) قطر داخلی لوله های گالوانیزه برای آب رسانی باید ۲/۱ اینچ باشد.
۴۳. وجود سولفات سدیم،پتاسیم و منیزیم محلول در آب پس از تركیب با آلومینات كلسیم و سنگ آهك موجود در سیمان سبب كم شدن مقاومت بتون می گردد.
۴۴. زمان نصب صفحات بیس پلیت معمولا باید ۴۸ ساعت پس از بتون ریزی فونداسیون انجام شود.
۴۵. برای ساخت بادبند بهتر است از نبشی ، تسمه ، ناودانی و میلگرد استفاده گردد.
۴۶. هدف از شناژبندی كلاف نمودن پی های بنا به یكدیگر و مقاومت در برابر زلزله می باشد.
۴۷. سقفهای كاذب معمولا حدود ۳۰ تا ۵۰ سانتیمتر پایین تر از سقف اصلی قرار می گیرد.
۴۸. قلاب انتهایی در میلگردهای یك پوتربتونی برای عامل پیوند بیشتر آرماتور در بتون می باشد.
۴۹. حد فاصل بین كف پنجره تا كف اطاق را دست انداز پنجره میگویند.
۵۰. در ساخت كفراژ ستونها ، قالب اصلی ستون بوسیله چوب چهارتراش مهار می گردد.
۵۱. طول پله عبارت است از جمع كف پله های حساب شده با احتساب یك كف پله بیشتر.
۵۲. آجر جوش بیشتر در فونداسیون مورد استفاده قرار می گیرد.
۵۳. اثر زنگ زدگی در آهن با افزایش قلیایت در فلز نسبت مستقیم دارد.
۵۴. از امتیازات آجر لعابی صاف بودن سطوح آن ، زیبایی نما ، جلوگیری از نفوز آب می باشد.
۵۵. در كوره های آجرپزی بین خشتها صفحه كاغذی قرار می دهند.
۵۶. بهترین نمونه قطعات كششی ضلع تحتانی خرپاها می باشد.
۵۷. تیرهای بتن آرمه، خاموتها(كمربندها) نیروی برشی را خنثی می كنند.
۵۸. چسبندگی بتون و فولاد بستگی به اینكه آرماتورهای داخل بتون زنگ زده نباشد.
۵۹. شیره یا كف بتون زمانی رو می زند كه توسط ویبره كردن هوای آزاد داخل بتون از آن خارج شده باشد.
۶۰. آلوئك در اثر وجود دانه های سنگ آهن در خشت خام در آجرها پدیدار می گردد.
۶۱. خشك كردن چوب به معنی گرفتن شیره آن است.
۶۲. لغاز به معنی پیش آمدگی قسمتی از دیوار.
۶۳. مقدار كربن در چدن بیشتر از سرب است.
۶۴. لوله های آب توسط آهك خیلی زود پوسیده می شود.
۶۵. آجر سفید و بهمنی در نمای ساختمان بیشترین كاربرد را دارد.
۶۶. آجر خوب آجری است كه در موقع ضربه زدن صدای زنگ بدهد.
۶۷. لاریز یعنی ادامه بعدی دیوار بصورت پله پله اتمام پذیرد.
۶۸. كرم بندی همیشه قیل از شروع اندود كاری گچ و خاك انجام می گیرد.
۶۹. برای خم كردن میلگرد تا قطر ۱۲ میلیمتر از آچار استفاده می گردد.
۷۰. اسپریس یعنی پاشیدن ماسه و سیمان روان و شل روی دیوار بتونی.
۷۱. برای دیرگیری گچ ساختمانی از پودر آهك شكفته استفاده می گردد.
۷۲. مشتو یعنی ایجاد سوراخهائی در سطح خارجی دیوارها جهت ساختن داربست.
۷۳. بتون معمولا پس از ۲۸ روز حداكثر مقاومت خود را به دست می آورد.
۷۴. پیوند هلندی از اختلاط پیوندهای كله راسته و بلوكی شكل می گیرد.
۷۵. وجود بند برشی در پیوند مقاومت دیوار را ضعیف می كند.
۷۶. كاملترین پیوند از نظر مقاومت در مقابل بارهای فشاری وارده پیوند بلوكی می باشد.
۷۷. قپان كردن در اصطلاح یعنی شاقولی نمودن نبش دیواره.
۷۸. خط تراز در ساختمان برای اندازه برداریهای بعدی و مكرر در ساختمان است.
۷۹. ضخامت و قطر كرسی چینی در ساختمانها بیشتر از دیوارهاست.
۸۰. پارتیشن میتواند از جنس چوب ، پلاستیك و فایبرگلاس باشد.
۸۱. از دیوارهای محافظ برای تحمل بارهای افقی و مایل استفاده می شود.
۸۲. ملات باتارد از مصالح ماسه ، سیمان و آهك ساخته می شود.
۸۳. مقدار عمق سطوح فونداسیونها از زمین طبیعی در همه مناطق یكسان نیست.
۸۴. ملات ساروج از مصالح آهك ، خاكستر ، خاك رس ، لوئی و ماسه بادی ساخته می شود.
۸۵. ملات در دیوار چینی ساختمان حكم چسب را دارد.
۸۶. ملات آبی اگر بعد از ساخته شدن از آب دور نگهداشته شود فاسد می گردد.
۸۷. در مجاورت عایقكاری (قیروگونی)از ملات ماسه سیمان استفاده می شود.
۸۸. برای ساخت ملات باتارد آب + سیمان ۲۵۰+آهك ۱۵۰+ ماسه
۸۹. پیه دارو تركیبی از مصالح آهك ، خاك رس ، پنبه و پیه آب شده
۹۰. ابعاد سرندهای پایه دار ۱ تا ۵/۱ عرض و طول ۵/۱ تا ۲ متر .
۹۱. معمولا برای كرم بندی دیوارهای داخلی ساختمان(اطاقها) از ملات گچ و خاك استفاده می شود.
۹۲. طرز تهیه گچ دستی یا گچ تیز عبارت است از مقداری آب + گچ بااضافه مقداری سریش.
۹۳. وجود نمك در ملات كاه گل موجب میشود كه در آن گیاه سبز نشود.
۹۴. هنگام خودگیری حجم گچ ۱ تا ۵/۱ درصد اضافه می شود.
۹۵. گچ كشته یعنی گچ الك شده ورزداده + آب.
۹۶. اندودهای شیمیایی در سال ۱۹۴۸ كشف شد كه تركیب آن پرلیت ، پنبه نسوز مواد رنگی و میكا می باشد كه بعد از ۸ ساعت خشك میشوند و بعد از دو تا سه هفته استحكام نهایی را پیدا می كنند و در مقابل گرما ، سرما و صدا عایق بسیار خوبی هستند.
۹۷. سرامیك بهترین عایق صوتی است ، زیرا سلولهای هوایی بسته ای دارد كه ضخامت آن ۶ تا ۱۰ میلیمتر است.
۹۸. آكوسیت نیز عایق خوبی برای صداست.
۹۹. اندازه سرندهای چشم بلبلی ۵ میلیمتر است.
۱۰۰. سرند سوراخ درشت به سرند میلیمتری مشهور است.
۱۰۱. اندودهای هوایی یعنی اندودی كه در مقابل هوا خودگیری خود را انجام می دهند.
۱۰۲. تركیب اندود تگرگی یا ماهوئی پودر سفید سنگ + سیمان رنگی +آب (در حالت شل) می باشد.
۱۰۳. وقتی با سنگ سمباده و آب روكار سیمانی را می شویند تا سنگهای الوان خود را نشان دهند به اصطلاح آب ساب شده می گویند.
۱۰۴. كار شیشه گذاری در آب ساب و شسته انجام می گیرد.
۱۰۵. فرق اندود سقف با دیئار در فضاهای بسته (مانند اطاق) این است كه اندود سقف سبك و دیوارها معمولی می باشد.
۱۰۶. مهمترین عامل استفاده از اندود در سقف های چوبی محافظت از آتش سوزی می باشد.
۱۰۷. سقفهایی با تیرآهن معمولی طاق ضربی و بتنی مسلح در درجه حرارت ۴۰۰ تا ۵۰۰ درجه تغییر شكل پیدا می كنند.
۱۰۸. ضخامت اندود گچ و خاك حدودا ۲ سانتیمتر است.
۱۰۹. توفال تخته ۳۰ تا ۴۰ سانتیمتری كه تراشیده و سبك است.
۱۱۰. علت ترك اندود در سقفهای چوبی افت تیرهاست.
۱۱۱. سقف كاذب در مقابل گرما ، سرما ، رطوبت و صدا عایق خوبی به حساب می آید.
۱۱۲. در زیر سازی سقف جهت اجرای اندود در كنار دریا از نی بافته شده بیشتر استفاده مس شود.
۱۱۳. توری گالوانیزه در نگهداری پشم شیشه در سقفهای سبك ، سطح دیوارهای قیراندود و سطح تیرآهنهای سقف كاربرد دارد.
۱۱۴. مصرف میلگرد جهت اجرای زیر سازی سقفهای كاذب ۹ عدد در هر متر مربع می باشد.
۱۱۵. موارد اصلی استفاده از سقفهای كاذب بیشتر به منضور كم كردن ارتفاع ، عبور كانالها و لوله ها و زیبایی آن می باشد كه شبكه آن حتما باید تراز باشد.
۱۱۶. بهتر است در سقفهای بتونی میله های نگهدارنده سقف كاذب قبل از بتون ریزی كار گذاشته شود.
۱۱۷. در سقفهای كاذب مرتبط با هوای آزاد(مانند بالكن) اندود گچ + موی گوساله و آهك استفاده می شود.
۱۱۸. شالوده در ساختمان یعنی پی و فونداسیون.
۱۱۹. ابعاد پی معمولا به وزن بنا و نیروی وارده ، نوع خاك و مقاومت زمین بستگی دارد.
۱۲۰. در نما سازی سنگ ، معمولا ریشه سنگ حداقل ۱۰ سانتیمتر باشد.
۱۲۱. در فشارهای كم برای ساخت فونداسیونهای سنگی از ملات شفته آهك استفاده می شود و برای ساخت فونداسیونهایی كه تحت بارهای عظیم قرار می گیرند از ملات ماسه سیمان استفاده می شود.
۱۲۲. در ساختمان فونداسیونهای سنگی پر كردن سنگهای شكسته را میان ملات اصطلاحا پر كردن غوطه ای می نامند.
۱۲۳. پخش بار در فونداسیون سنگی تحت زاویه ۴۵ درجه انجام می گیرد.
۱۲۴. در ساختمانهای آجری یك طبقه برای احداث فونداسیون اگر از شفته آهكی استفاده شود اقتصادی تر است.
۱۲۵. در پی های شفته ای برای ساختمانهای یك تا سه طبقه ۱۰۰ تا ۱۵۰ كیلو گرم آهك در هر متر مكعب لازم است.
۱۲۶. اصطلاح دو نم در شفته ریزی یعنی تبخیر آب و جذب در خاك.
۱۲۷. معولا سنگ مصنوعی به بتن اطلاق می شود.
۱۲۸. زاویه پخش بار فنداسیون بتنی نسبت به كناره ها در حدود ۳۰ تا ۴۵ درجه می باشد.
۱۲۹. بتن مكر برای پر كردن حجمها و مستوی كردن سطوح كاربرد دارد.
۱۳۰. مهمترین عمل ویبراتور دانه بندی می باشد.
۱۳۱. معمولا بارگذاری در قطعات بتنی بجز تاوه ها پس از هفت روز مجاز می باشد.
۱۳۲. از پی منفرد بیشتر در زمینهای مقاوم استفاده می شود.
۱۳۳. بتون مسلح یعنی بتن با فولاد.
۱۳۴. از نظر شكل قالبندی برای فونداسیونها قالب مربع و مسطیل مقرون به سرفه مس باشد.
۱۳۵. پی های نواری در عرض دیوارها و زیر ستونها بكار می رود و در صورتیكه فاصله پی ها كم باشد و با دیوار همسایه تلاقی نماید پی نواری بیشترین كاربرد را دارد.
۱۳۶. در آسمان خراشها ، معمولا از پی ژنرال فونداسیون استفاده می شود و وقتی از این نوع پی در سطحی بیش از سطح زیر بنا استفاده شود زمین مقاوم و بارهای وارده بیش از تحمل زمین است.
۱۳۷. هرگا فاصله پی ها از هم كم بوده یا همدیگر را بپوشند یا یك از پی ها در كنار زمین همسایه قرار گیرد از پی های مشترك استفاده می شود.
۱۳۸. اصطلاح ژوئن درز انبساط است.
۱۳۹. میتوان به جای دو پی با بار مخالف از پی ذوزنقه ای استفاده كرد.
۱۴۰. بهترین و مناسب ترین نوع پی در مناطق زلزله خیز پی رادیه ژنرال است.
۱۴۱. در اجرای شناژبندی جهت اتصال به فونداسیون معمولا شناژها از بالا و پایین همسطح هستند.
۱۴۲. در كفراژبندی پی چهارگوش از نظر سرعت و اجرا اقتصادی تر است.
۱۴۳. در عایق بندی از گونی استفاده می كنیم ،زیرا از جابجایی قیر جلوگیری می كند و حكم آرماتور را دارد كه در پشت بام از جلو ناودان به بعد پهن می شودكه در ۲ لایه گونی انجام می گیردكه گونی ها در لایه بعدی نسبت به لایه قبل با زاویه ۹۰ درجه برروی هم قرار می گیرند.
۱۴۴. زیر قیروگونی از اندود ملات ماسه سیمان استفاده می شود كه بعضی از مهندسان در زیر قیر اندود ملات ماسه آهك استفاده می كنند كه در اینصورت قیروگونی فاسد می شود.
۱۴۵. از قلوه سنگ (ماكادام) در طبقه هم كف می توانیم بجای عایق كاری استفاده كنیم كه ضخامت آن حدود ۴۰-۳۰ سانتیمتر خواهد بود.
۱۴۶. اگر در عایقكاری ، قیر بیش از حد معمول مصرف شود باعث می شود قیر در تابستان جابجا شود.
۱۴۷. عایقكاری قیروگونی می بایست از سر جانپناه حدودا ۲۰ سانتیمتر پایینتر شروع شود و قیروگونیی كه روی جانپناه كشیده می شود برای جلوگیری از نفوذ بارش با زاویه است.
۱۴۸. سطح فونداسیون به این دلیل عایق می شود كه از مكش آب توسط ملات دیوار چینی ها به بالا جلوگیری میكند.
۱۴۹. در عایقكاری عمودی روی دیوارهای آجری بهتر است كه از اندود ماسه سیمان استفاده شود.
۱۵۰. اصطلاح زهكشی یعنی جمع كردن و هدایت آب ،كه فاصله آبروها در زهكشی باید به حدی باشد كه به پی ها نفوذ نكند.
۱۵۱. اگر توسط سفال زه كشی كنیم باید حتما درز قطعات را با ملات پركنیم.
۱۵۲. حداقل شیب لوله های زه كشی به سمت خوضچه ۲ تا ۴ درصد می باشد.
۱۵۳. حداقل شیب لوله های فاضلاب ۲ درصد است.
۱۵۴. برای جلوگیری از ورود بو به داخل ساختمان ، شترگلو را نصب می كنند.
۱۵۵. علیترین نوع لوله كشی فاضلاب از نوع چدنی می باشد كه با این وجود در اكثر ساختمانها از لوله های سیمانی استفاده می شود كه ضعف این لوله ها شكست در برابر فشارهای ساختمان می باشد.
۱۵۶. سنگ چینی به سبك حصیری رجدار بیشتر در دیوار و نما سازی استفاده می شود.
۱۵۷. ضخامت سنگهای كف پله و روی دست انداز پنجره ۵/۴ سانتیمتر می باشد.
۱۵۸. جهت اتصال سنگهای نما به دیوار استفاده از ملات ماسه سیمان و قلاب مناسبتر می باشد كه جنس قلابها از آهن گالوانیزه می باشد.
۱۵۹. سنگ مسنی معمولا در روی و كنار كرسی چینی نصب می شود و زوایای این سنگ در نماسازی حتما بایستی گونیای كامل باشد.
۱۶۰. در نما سازی طول سنگ تا ۵ برابر ارتفاع آن می تواند باشد.
۱۶۱. معمولا ۳۰ درصد از سنگهای نما بایستی با دیوار پیوند داشته باشند كه حداقل گیر سنگهای نما سازی در داخل دیوار ۱۰ سانتیمتر است.
۱۶۲. در بنائی دودكشها باستی از مخلوطی از اجزاء آجر استفاده شود.
۱۶۳. در علم ساختمان دانستن موقیعت محلی ، استقامت زمین ، مصالح موجود ، وضعیت آب و هوایی منطقه برای طراحی ساختمان الزامی می باشد.
۱۶۴. در طراحی ساختمان ابتدا استقامت زمین نسبت به سایر عوامل الویت دارد و لازم به ذكر مقاومت خاكهای دستی همواره با زمین طبیعی جهت احداث بنا هرگز قابل بارگذاری نیست.
۱۶۵. زمینهای ماسهای فقط بار یك طبقه از ساختمان را می تواند تحمل كند.
۱۶۶. هنگام تبخیر آب از زیر پی های ساختمان وضعیت رانش صورت می گیرد.
۱۶۷. زمینی كه از شنهای ریز و درشت و خاك تشكیل شده دج نامیده می شود كه مقاومت فشاری زمینهای دج ۱۰-۵/۴ كیلوگرم بر سانتیمتر مربع می باشد.
۱۶۸. مطالعات بر روی خاك باعث می گردد وضع فونداسیون ، ابعاد و شكل آن بتوانیم طراحی كنیم.
۱۶۹. در صحرا برای آزمایش خاك از چكش و اسید رقیق استفاده می گردد.
۱۷۰. سیسموگراف همان لرزه نگار است.
۱۷۱. خاكی كه برنگ سیاه قهوه ای باشد مقاومتش بسیار عالی است كه نفوذ آب در آنها كم و به سختی انجام می گیرد.
۱۷۲. سنداژیا گمانه زنی همان میله زدن در خاك و برداشت خاك از زمین می باشد.
۱۷۳. اوگر همان لوله حفاری است.
۱۷۴. خاك چرب به رنگ سبز تیره و دارای سیلیكات آلومینیوم آبدار است.
۱۷۵. معیار چسبندگی خاك این است درصد دانه های آن كوچكتر از ۰۰۲/۰ میلیمتر باشد.
۱۷۶. اصطلاحا خاك مرغوب زد نامگذاری می شود.
۱۷۷. برای جلوگیری از ریزش بدنه و ادامه پی كنی و همین طور جلوگیری از نشست احتمالی ساختمان همسایه و واژگونی آن و جلوگیری از خطرات جانی باید دیوار همسایه را تنگ بست كه تحت زاویه ۴۵ درجه انجام می گیرد.
۱۷۸. دیوار اطراف محل آسانسور معمولا ازمصالح بتون آرمه می سازند.
۱۷۹. پی سازی كف آسانسور معمولا ۴۰/۱ متر پایین تر از كفسازی است.
۱۸۰. قدیمی ترین وسیله ارتباط دو اختلاف سطح بواسطه شیب را اصطلاحا رامپ می گویند كه حداكثر شیب مجاز آن ۱۲ درصد می باشد كه ات ۵/۲ درصد آن را میتوان افزایش داد.
۱۸۱. برای ساختن پله گردان بیشتر از مصالح بتون آرمه و آهن استفاده می شود.
۱۸۲. پله معلق همان پله یكسر گیردار است.
۱۸۳. پله آزاد در ورودی ساختمان به حیاط یا هال و نهار خوری استفاده می شود.
۱۸۴. پله های خارجی ساختمان حتی الامكان می بایست آجدار باشد.
۱۸۵. به فضای موجود بین دو ردیف پله چشم پله می گویند.
۱۸۶. فواصل پروفیل های جان پناه پله ۱۲-۷ سانتیمتر می باشد.
۱۸۷. شاخكهای فلزی جتنپناه بهتر است كه از پهلو به تیر آهن پله متصل شود.
۱۸۸. سرگیر یا حدفاصل بین دو ردیف پله كه رویهم واقع می شوند حداقل ۲ متر می باشد.
۱۸۹. طول پله مساوی است با تعداد كف پله منهای یك كف پله.
۱۹۰. پیشانی پله به سنگ ارتفاع پله اطلاق می شود.
۱۹۱. برای جلوگیری از سرخوردن در پله لب پله ها را شیار و اجدار می سازند و گاهی اوقات لاستیك می كوبند
۱۹۲. اتصال پله های بالا رونده به دال بتنی (پاگرد) یه روی دال بتنی متصل می شوند ولی پله های پایین رونده در دال بتنی بایستی به مقابل دال بتنی وصل شوند.
۱۹۳. اجرای جانپناه پله معمولا با مصالح چوبی زیاتر می باشد.
۱۹۴. پله هایی كه مونتاژ می شوند به پله های حلزونی معروف هستند.
۱۹۵. از نظر ایمنی اجرای پله فرار با مصالح بتنی مناسبتر است.
۱۹۶. تیرهای پوشش دهنده بین دو ستون (روی پنجره ها و درب ها ) نعل درگاه نام دارد كه انتقال بار توسط آن یكنواخت و غی یكنواخت است.
۱۹۷. گره سازی در چهار چوبهای درب و پنجره و دكوراسیون بكار می رود.
۱۹۸. تحمل فشار توسط بتن و تحمل كشش توسط فولاد را به اصطلاح همگن بودن بتن و فولاد می نامند.
۱۹۹. بالشتك بتونی در زیرسری تیرآهن های سقف مصرف می شود كه جنس آن می تواند فلزی ، بتونی زیر سری و بتونی مسلح باشد.
۲۰۰. در اجرای تیر ریزی سقف با تیرآهن ، مصرف بالشتك كلاف بتنی و پلیت مناسبتر است.
۲۰۱. بالشتك های منفرد زیرسری ، حداقل ریشه اش از آكس تیر ریزی سقف ۲۵ سانتیمتر است.
۲۰۲. اجرای مهار تیر ریزی سقف با میلگرد معمول تر می باشد.
۲۰۳. برای تراز كردن تیر ریزی سقف باید بوسیله سیمان همه در یك افق ترازی قرار گیرد.
۲۰۴. طاق ضربی از نظر ضخامت به سه دسته تقسیم می شودكه معمول ترین آن نیم آجره می باشد كه مهمترین عامل مقاومت در طاق ضربی خیز قوس مناسب است.
۲۰۵. در زمستان پس از دوغاب ریزی طاق ضربی ، بلافاصله بایستی كف سازی كامل روی سقف انجام شود.
۲۰۶. اگر هوا بارانی باشد پس از اتمام طاق ضربی نباید دوغاب ریخت.
۲۰۷. سقفهای بتنی قابلیت فرم(شكل) گیری بهتری دارند.
۲۰۸. وظیفه انسجام و انتقال نیروها در سقفهای بتنی بعهده آرماتور می باشد.
۲۰۹. اودكادر سقف های بتنی به منظور خنثی كردن نیروی برشی بكار می رود.
۲۱۰. بطور نسبی عمل بتون ریزی بین دو تكیه گاه می بایست حداكثر طی یك روز عملی شود.
۲۱۱. از ویژگی های سقفهای مجوف سبكی آن است كه در این سقف ها آرماتور گذاری بصورت خرپا می باشد.
۲۱۲. تفاوت سقف های پیش فشرده با سقف های مجوف سفالی كشیده شدن آرماتورها می باشد.
۲۱۳. حداقل زمان بریدن میلگردها در سقفهای پیش تنیده معمولا ۷ روز می باشد.
۲۱۴. نیروی كششی ذخیره شده در آرماتور سقفهای پیش تنیده عامل خنثی كننده نیروی فشاری است.
۲۱۵. در سقفهای مجوف هنگامی از تیرهای دوبل استفاده می شود كه دهانه و طول تیر زیاد باشد.
۲۱۶. قبل از ریختن پوشش بتون در اجرای تیرچه بلوكها ابتدا می بایست سطح تیرچه و بلوك مرطوب شود.
۲۱۷. اصطلاحا میش گذاری در بتن مسلح آرماتورهای شبكه نمره كم اطلاق می گردد.
۲۱۸. حداكثر فاصله دو تیر در سقفهای چوبی ۵۰ سانتیمتر می باشد.
۲۱۹. معمولا زمان باز كردن قالبهای مقعر در سقف های بتونی ۵ روز می باشد.
۲۲۰. استفاده از قالبندی مقعر بتنی در سقفهای اسكلت فلزی و بتنی معمولتر است.
۲۲۱. كابلهای برق در سقفهای مقعر داخل لوله های فولادی تعبیه می شود.
۲۲۲. در ساختمان هایی كه بیشتر مورد تهدید آتش سوزی بهتر است نوع بنا بتنی باشد.
۲۲۳. در كارخانه های صنعتی معمولا از سقف اسپیس دكس استفاده می شود.
۲۲۴. اصطلاحا مفهوم سرسرا همان سقف نورگیر است.
۲۲۵. در شیشه خورهای نورگیر سقف برای فضاهای وسیع از سپری استفاده میشود زیرا از خمش در طول جلوگیری می كند.
۲۲۶. مهمترین مزیت سقفهای كاذب آكوستیك بر ساقفهای كاذب عایق در برابر صدا می باشد.
۲۲۷. مهمترین مزیت سقفهای كاذب آلومینیومی عدم اكسیداسیون آن می باشد.
۲۲۸. روش جلوگیری از زنگ زدگی آرماتور در بتن این است كه جرم آن را می گیریم و داخل بتن قرار می دهیم.
۲۲۹. اتصال سقف كاذب در راستای دیوارها باعث پیش گیری از جابجایی سقف و تركهای موئین خواهد شد.
۲۳۰. قرنیز یكطرفه آب را به یك سمت منتقل می كند و هنگامی از قرنیز دو طرفه هنگامی استفاده می شود كه دو طرف دیوار آزاد باشد.
۲۳۱. قرنیز حتما باید آبچكان داشته باشد كه آبچكان شیاره زیر قرنیز می باشد.
۲۳۲. قرنیزی كه توسط آجر چیده می شود هره چینی می نامند.
۲۳۳. قرنیز پای دیوارهای داخلی به منظور جلوگیری از مكش آب توسط گچ و … و جلوگیری از ضربه ها و خراشها استفاده می شود و حتما باید آبچكان داشته باشد.
[/b]


RE: ضوابط شهرداری واستانداردهای طراحی ساختمان - روزبه نوری - 5-17-1390

خیلی ممنونم از سرکار خانم زارع که پیبشقدم شدن در ارایه مطالب اینچنینی.البته جناب پور ملک هم در بخش مقالات آموزشی مقالات جالبی رو برای دانلود گذاشتن که جا داره از زحماتشون تشکر کنم.بد نیست دوستان سری هم به اون قسمت بزنن.


RE: ضوابط شهرداری واستانداردهای طراحی ساختمان - سمیرا زارع - 5-18-1390

۲۱ کلید طلایی برای کار ساختمان


تمامی معابر، پلکان*ها، سطوح شیبدار، باز شوها، پرتگاه*ها و نقاطی که احتمال خطر سقوط افراد را دربر دارند، باید با نرده و پوشش*های موقت و مناسب حفاظت شوند . ۱) کارگران کارگاه*های ساختمانی باید مجهز به کلاه و کفش ایمنی باشند و بسته به شرایط و نوع کار، سایر وسایل حفاظت فردی همچون دستکش، ماسک، کمربند و طناب نجات نیزمطابق ضوابط آئین نامه مربوط باید در اختیار آنها قرار داده شود.

۲) تمامی معابر، پلکان*ها، سطوح شیبدار، باز شوها، پرتگاه*ها و نقاطی که احتمال خطر سقوط افراد را دربر دارند، باید با نرده و پوشش*های موقت و مناسب حفاظت شوند .

۳ ) از کار کردن کارگران روی بام ساختمان*ها در هنگام باد و توفان و بارندگی شدید و یا هنگامی که سطح بام پوشیده از یخ باشد ، جلوگیری به عمل آید .

۴ ) در هنگام کار روی بام*های شیبدار و یا بام*های پوشیده از صفحات شکننده مانند صفحات موجدار نور گیر و ورق*های فشرده سیمانی (ایرانیت) باید از نردبان*ها یا صفحات تراولینگ با عرض حداقل ۲۵سانتیمتر استفاده شود .این نردبان*ها و صفحات باید محکم و مطمئن نصب شده باشند تا احتمال لغزش آنها در زیر پای کارگران کاهش یابد.

۵ ) در لبه سطوح شیبدار باید موانع مناسب و کافی برای جلوگیری از سقوط کارگر یا ابزار کارپیش بینی شود .

۶ ) کارگرانی که روی بام*های شیبدار با شیب بیش از ۲۰ درجه کار می کنند باید مجهز به کمربند ایمنی و طناب نجات باشند.

۷ ) معابری که برای عبور فرغون یا چرخ*های دستی ساخته می*شود باید دارای سطوح صاف باشد و برای عبور هر فرغون حداقل یک متر عرض در نظر گرفته شود .

۸ ) قالب بتن باید قبل از بتن ریزی مورد بازرسی قرار گرفته و نسبت به استحکام آن اطمینان حاصل شود.

۹ ) هنگام برداشتن قالب بتن باید احتیاط*های لازم به منظور حفاظت کارگران ازخطر احتمالی سقوط بتن یا قالب بکار برده شود.

۱۰ ) دستگاه*های بتن ساز باید دارای ضامن باشند تا هنگام تمیز کردن*، دستگاه را قفل و از حرکت اتفاقی آن جلوگیری شود.

۱۱ ) بالا بردن تیرهای آهن باید با استفاده از کابل یا طناب*های محکم انجام شود و برای جلوگیری از خم شدن بیش از حد کابل، باید چوب یا وسیله مشابه دیگری بین تیر آهن و کابل قرار داده شود .در این شرایط از زنجیر برای بالا بردن تیر آهن استفاده کنید.

۱۲ ) هنگام نصب ستون*ها یا تیرهای آهن، قبل از جداکردن نگهدارنده تیر آهن باید حداقل نصف تعداد پیچ و مهره*ها را بسته یا جوشکاری لازم انجام شده باشد .همچنین قبل از نصب تیر آهن دیگر ، تیر آهن زیرین باید صد در صد پیچ و مهره و یا جوشکاری شده باشد
.
۱۳ ) خرپاها باید به *وسیله نگهدارنده روی پایه قرار گیرند و پس از نصب مهارهای لازم و اطمینان کامل از پایدار بودن آن، از نگهدارنده جدا شوند .

۱۴ ) در مواردی که ستون*های آهن روی هم قرار می گیرند نباید بیش از یک طبقه ستون بدون جوشکاری و اتصالات لازم روی ستون زیرین قرار داده شود .

۱۵ ) هنگام بارندگی شدید و وزش بادهای سخت و یخبندان ،از نصب و بر پاداشتن تیرهای فلزی خودداری کنید .

۱۶ ) انجام جوشکاری الکتریکی روی داربست*های آویزان که با کابل نگهداری می شود مجاز نیست .کابل*های دستگاه*های جوشکاری الکتریکی باید دارای روپوش عایق مطمئن و بدون زدگی باشد .

۱۷ ) از گذاشتن بار و تکیه دادن داربست به کارهای بنایی که ملات آن به*طور کامل سفت نشده خودداری کنید. کارگران را نباید به بالا بردن و پائین آوردن بار و ابزار کار محکم یا سنگین به وسیله نردبان وادار کرد .

۱۸ ) هنگامی که کارهای بنایی در طبقات زیر انجام می شود ، باید سقف یا پوشش مناسبی برای نصب و بر پا داشتن تیر آهن و کارهای بتنی و نصب سنگ در طبقات قرار داده شود تا کارگران از سقوط مصالح از طبقات بالا ایمن باشند.

۱۹ ) ظرف محتوی قیر داغ نباید در محوطه بسته نگهداری شود مگر آنکه قسمتی از محوطه باز بوده و تهویه به*طور کامل و کافی انجام گیرد .

۲۰ ) بالا بردن آسفالت یا قیر داغ به*وسیله کارگر و نردبان ممنوع است. شعله*های باز،مشعل،کبریت مشتعل و وسایل مشابه نیز نباید در مجاورت دهانه*های مجاری فاضلاب، خطوط اصلی گاز و مجاری مشابه قرار داده شود .

۲۱ ) برای گرم کردن بشکه*های محتوی قیر باید ابتدا قسمت فوقانی قیر در ظرف ذوب شود. از حرارت دادن و تابش شعله به قسمت*های زیرین ظرف قیر در ابتدای کار خودداری کنید
RE: ضوابط شهرداری واستانداردهای طراحی ساختمان - محمد جواد رضایی - 5-18-1390

پیشنهاد میکنم جهت جلوگیری از خستگی چشم , متون در چند قسمت ارایه شود
عجله نداشته باشید


RE: ضوابط شهرداری واستانداردهای طراحی ساختمان - سمیرا زارع - 5-19-1390

(5-18-1390، 10:59 عصر)محمد جواد رضایی نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
پیشنهاد میکنم جهت جلوگیری از خستگی چشم , متون در چند قسمت ارایه شود
عجله نداشته باشید

نظر خوبی بود خودمم موافقم اما اقای نظری گفتن
واسه سنگین نسدن صفحه مفید و همه حرفا یه جا گفته شه
میشه فونتو تغیر داد و فاصله رو بیشتر کرد
انجام میدم اگه خوب شد بگین تا ادامه کارو با اون سایز و فونت ادامه بدم مهندسBig Grin


RE: ضوابط شهرداری واستانداردهای طراحی ساختمان - سمیرا زارع - 6-3-1390

شرايط عضويت در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان


الف ـ اشخاص حقيقي :
1- اقامت در استان ( حداقل 6 ماه قبل از تاريخ تسليم درخواست عضويت ) و يا تولد در استان
2- داشتن مدرك كارشناسي و يا بالاتر در يكي از رشته هاي اصلي مذكور در قانون شامل مهندسي تاسيسات مكانيكي , مهندسي تاسيسات برقي , مهندسي ترافیک , شهرسازي مهندسي , عمران , معماري , مهندسي نقشه برداري و
رشته هاي مرتبط با هفت رشته مذكور .
3- پرداخت ورودي و حق عضويت ساليانه .
4- عدم عضويت هم زمان در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ديگر.


ب : اشخاص حقوقي :
شرایط عضويت شركت ها و موسسات در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ، شاغل به کار بودن در يكي از 7 رشته اصلي يا رشته هاي مرتبط با آن هاست .

رشته هاي اصلي و مرتبط با مهندسي ساختمان كه دارندگان مدرك مهندسي در آنها مي توانند به عضويت سازمان نظام مهندسي ساختمان درآيند عبارتند از :
الف ـ رشته هاي اصلي : معماري ، عمران ، تاسيسات مكانيكي ، تاسیسات برقي ، شهرسازي ، نقشه برداري و ترافيك ( 7 رشته ) .
ب ـ رشته هاي مرتبط با مهندسي ساختمان :
به رشته هائي گفته مي شود كه عنوان آنها با رشته هاي اصلي متفاوت بوده , ولي به تشخيص كميسيون هم ارزي رشته ها محتواي علمي و آموزش آنها بيش از 70% با يكي از رشته هاي اصلي در ارتباط باشد . فارغ التحصيلان آن خدمات فني معيني را در زمينه طراحي ، محاسبه ، اجرا ، نگهداري ، كنترل ، آموزش ، تحقيق و نظارت به
بخش هاي ساختمان و شهرسازي عرضه مي نمایند .
كميسيون هم ارزي هر رشته از نماينده وزير مسكن و شهرسازي ، نماينده وزير علوم ، تحقیقات و فن آوری و نماينده رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان تشکیل
می شود و محل تشكيل جلسات آن در وزارت مسکن و شهرسازي است
انواع مدارك فني
مباحث بيست گانه مقررات ملي ساختمان
كميته هاي تخصصي مقررات ملي ساختمان
شوراي تدوين مقررات ملي ساختمانانواع مدارك فني

(ضوابط فنی)

مداركي كه اين گونه ضوابط را پيشنهاد مي كنند، از لحاظ حيث شكل و محتوا به سه گروه تقسيم مي شوند كه مشخصات هر گروه از نظر حدود تفضيلي بودن، اجباري يا اختياري بودن، قلمرو حوزه شمول هر يك با ديگري متفاوت است.

مقررات ملي ساختمان

مجموعه ضوابطي است كه بعنوان يك مبناي حداقل بايد در طراحي، اجرا و نگهداري ساختمان توسط طراحان، اجرا‌ كنندگان و بهره برداري رعايت شود. اين ضوابط بر هر گونه عمليات ساختماني نظير تخريب، نوسازي، تغيير كاربري، توسعه بنا، افزايش يا كاهش طبقات، جابجايي، تعمير اساسي و نظاير آن حاكم است و داراي اصول مشترك و متحد الشكل در سطح كشور است كه به اين اعتبار به آن مقررات ملي اتلاق مي شود. فروع تفصيلي آن ممكن است بر حسب مقتضيات محلي و اقليمي از منطقه اي به منطقه ديگر فرق كند.

حدود تفصيل: بسيار محدود است و در آن دستورالعمل هاي مستقيم و طراحي و اجرا وجود ندارد، بلكه بصورت كاملا اجمالي آنچه را كه بايد اجبارا بايد رعايت شود ذكر مي كند.

اجبار يا اختيار در استفاده: مقررات ملي ساختمان در قلمرو خود قابل اجرا است و به همين جهت لحن آن آمرانه بوده، فاقد جنبه‌هاي ارشادي و آموزشي است.

قلمرو: قلمرو مقررات ملي ساختمان كل كشور است و بايد قابليت اجرا در كليه مناطق شهري با هر نوع وضعيت اقتصادي و نيروي انساني را داشته باشد. لذا در اين مقررات تفاوتهاي اقليمي، اقتصادي و نظاير آن بايد رعايت و ملحوظ شود.

آئين نامه‌ها و مشخصات فني:

مداركي هستند كه در آنها دستورالعمل‌هاي مستقيم براي طراحي‌، اجرا و نگهداري ساختمانها و كيفيت فني كارهاي ساختماني را معين مي كنند و مشخصات آنها به شرح زير است‌:

حدود تفصيل: اين ضوابط و دستورالعمل‌ها به ميزاني كه اقتضاي موضوع باشد، تفصيلي خواهد بود و در آنها توضيحاتي براي روشن شدن مواد و ضوابط مندرج در مقررات ملي ساختمان ارائه مي شود.

اجبار يا اختيار در استفاده: آئين نامه ها و مشخصات فني به خودي خود اجباري نيستند، مگر آنكه در مدارك قانوني ديگر (نظير مقررات ملي ساختمان) به آنها ارجاع داده شود از اين طريق تمام با بخشي از آنها به ميزاني كه در مقررات ملي و مدارك لازم الاجراي ديگر ذكر شده، اجباري خواهد بود يا اينكه در قانون خاصي از آئين نامه‌‌ها الزامي گردند.

قلمرو: قلمرو حاكميت آئين نامه‌ها و مشخصات فني تابع مدارك قانوني‌اي است كه آنها را الزام مي‌كند، در غير اين صورت فاقد قلمرو خواهد بود.

استانداردها:

استانداردها حاوي ضوابط براي سه نوع الزام خاص مي باشند:

الف- ارائه ضوابطي براي تعيين حداقل مرغوبيت كالاها و مواد ومصالح، اجزا و قطعات ساختماني

ب- ارائه روش هاي آزمايش و كنترل مواد و مصالح

ج- ارائه آئين كاربرد و نحوه استفاده از مواد و مصالح

حدود تفصيل: استاندارد تفضيلي‌ترين نوع مدارك فني هستند و نبايد هيچ گونه سكوت و ابهامي در تعيين مشخصات كالاها و روش هاي آزمايش در آنها باقي مانده باشد.

اجبار يا اختيار در استفاده: استاندارها به خودي خود در اجباري نيستند، مگر آنكه مكانيزمهاي قانوني جداگانه‌اي آنها را اجباري كنند.

قلمرو: قلمرو استانداردهاي كل كشور است ، مگر آنكه در مدارك ديگري تعيين شود.

در كنار مدارك فوق مدارك ارشادي، آموزشي وجود دارد كه برخي از آنها عبارت است از :

شرح و تفسير

در اين مدارك به شرح و بسط مدارك ياد شده فوق مي پردازند. بندهاي مختلف مباحث مقررات ملي يا آئين نامه ها و مشخصات فني بطور مشروح بررسي مي شود و جزئيات اجرايي و طاحي براي نيل به هدف اصلي مدرك مورد بررسي، بطور كامل بيان مي شود. از نظر خصوصيات سه كانه ياد شده، تابع مدارك اوليه خواهد بود.

مدارك اقناعي

اين مدارك اختصاص به ارائه راه كارها و راه حلهاي مختلف طراحي و اجرا براي حصول به هدف مدارك فني و بر آورده ساختن هر يك از بندهاي آن دارد. در برخي موارد ممكن است كه راه كارهاي نختلفي ارائه شود و حتي مثالهاي توضيحي نيز ذكر گردد. خصوصيات سه گانه اين مدارك نيز تابع مدارك اوليه خواهد بود.
نظامات اداري

مجموعه مداركي هستند كه ضمن فراهم ساختن ضمانت اجرائي براي مدارك فني لازم الاجراء نظير مقررات ملي ساختمان، روابط عناصر دخيل در امر ساختمان و مراحل قانوني اقدامات احداث، توسعه بنا، تغيير كاربري، و ساير موارد به ساختمان را بيان مي كند.

بخشي از نظامات اداري ممكن است كه كليه روابط و ضوابط قانوني در آن تعيين شده باشد.

حدود تفصيل: نظامات اداري بطور تفصيلي تهيه مي شود، به نحوي كه كليه روابط و ضوابط قانوني در آن تعيين شده باشد.

اجبار و يا اختيار در استفاده: اين مدارك نه تنها لازم الاجراء هستند، بلكه خود ناظر بر اجراي ساير مدارك لازم الاجراء نيز مي باشند، بنابر اين جزء مدارك اجباري هستند.

قلمرو: قلمرو نظارات اداري كل كشور است و در صورت لزوم مقررات منطقه‌اي ويژه‌اي نيز با توجه به مسائل اقليمي، اقتصادي و نظاير آن پيش بيني خواهد شد.

فهرستهاي باز بيني (چك ليستها)

برگهايي هستند كه بطور خلاصه چگونگي اجراي هر يك از مدارك لازم الاجراء و كاربرد بندهاي آن در طراحي، اجرا و ... ساختمان در آن ذكر مي شود. بيان اين امر عمدتا جنبه پاسخ گويي به خواسته فهرست را دارد.

حدود تفصيل: فهرستهاي باز بيني بصورت اختصاصي تهيه مي شوند و حداكثر از چند برگ تجاوز نمي‌كند اما دامنه وسعت محتواي آنها، كل مداركي است كه كنترل آن مورد نظر است.

اجبار يا اختيار در استفاده: اين امر براي فهرست باز بيني هر يك از مدارك فني توسط نظامات اداري مشخص مي‌شود. اما فهرستهاي بازبيني عموما اجباري هستند.

قلمرو: قلمرو فهرستهاي باز بيني قلمرو مدارك اصلي آنهاست.استانداردهاي ترسيم و ارائه مدارك ساختماني

اين استانداردها، روش هاي ترسيم و ارائه نقشه ها و مشخصات مختلف و ارائه ساير مدارك ساختماني از جمله دفترچه‌هاي محاسبات، گزارش‌هاي فني مانند گزارش مكانيك خاك را يكسان مي سازد.

حدود تفصيل: اين حدود در مورد استانداردهاي ياد شده به گونه‌اي است كه كليه ترسيمات، نقشه ها و مدارك را پوشش دهد. به عبارت ديگر بايد كاملا تفضيلي باشد.

اجبار و يا اختيار در استفاده: به لحاظ لزوم رعايت رويه واحد و ارائه نقشه ها، مشخصات و مدارك فني ساختمان، رعايت اين استانداردها اجباري است.

قلمرو: قلمرو اين استانداردها كل كشور است و بر كليه طرحها، نقشه‌ها، دفترچه‌هاي محاسبات و گزارش‌هاي فني به هر منظوري كه تهيه شود حاكم است.


دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

دفترچه تعیین صلاحیت معماران تجربی

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

دفترچه ازمون ورود به حرفه مهندسی معماری(تخصصی)

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

دفترچه ازمون ورود به حرفه مهندسی معماری (جزئیات اجزای ساختمانی)

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

دفترچه ازمون ورود به حرفه مهندسی معماری(عمومی)

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

دفترچه ازمون ورود به حرفه مهندسی معماری(طراحی)

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

دفترچه ازمون ورود به حرفه مهندسی نقشه برداری

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

دفترچه ازمون ورود به حرفه مهندسی عمران (نظارت)

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

دفترچه ازمون ورود به حرفه مهندسی عمران (محاسبات)


RE: ضوابط شهرداری واستانداردهای طراحی ساختمان - سمیرا زارع - 6-8-1390

استانداردهای طراحی خوابگاه

معماری خوابگاه دانشجویی


1.فضا های مورد نیاز جهت خوابگاه دانشجویی
1) سالن ورودی
2) اتاق نگهبان
3)موتور خانه
4)اتاق جهت سکونت دانشجویان
5)نمازخانه مرکزی
6)کتاب خانه مرکزی
7)سالن ورزش
8)دستشویی مرکزی
9) حمام مرکزی
10)آشپزخانه مرکزی
11)بوفه دانشجویی

2.نور مناسب جهت فضاهای خوابگاه دانشجویی
1)طبیعتا باید فضاهای که در خوابگاه در نظر گرفته می شود چون فضاهای عمومی می باشد لذا باید حتما نور گیری خوبی داشته باشد و امکان تهویه هوا نیز در فضا هایی مثل نماز خانه دستشویی حمام سالن ورزش نیز وجود داشته باشد لذا نورگیری فضا ها باید به شکلی باشد که هم نور غرب و هم نور شرق را به مقدار کافی داشته باشد.
نورها در معماری به دو نوع تقسیم می شود که عبارتست از :
الف )نور درجه یک: نورهایی مثل نور روز و نور خورشید را نور درجه یک می نامند که البته این نورها اگر به صورت مستقیم به فضای مورد نظر ما بتابد جزء نور درجه اول دسته بندی می شود.
ب ) نور درجه دو: نور خورشید و نور روز جزء نور درجه دو می باشد اما با این تفاوت که این نور اگر به صورت غیر مستقیم به فضای ما بتابد جزءنور درجه دوم دسته بندی می شود مثل نوری که از یک نورگیر به فضای ما می تابد.
البته باید این را مد نظر قرار داد که نوری که باید به اتاق خواب بتابد باید در گروه دوم یعنی نور درجه دوم قرار داشته باشد اما چون طراحی خوابگاه به صورت پلان آزاد می باشد لذا در طراحی شاید نتوان تمامی اتاق ها را در معرض نور درجه دوم قرار داد اما باید سعی شود تا اتاق ها و دیگر فضاهای ما نور مناسبی را عاید خود نمایند.
اما لازم به ذکر است که خورشید هر روز از شرق طلوع و در نزدیکی غروب از غرب سرزمین ما غروب می کند و بدین جهت اگر با دید یک معمار به طلوع و غروب خورشید نگاه کنیم به این نتیجه می رسیم که خورشید ما بین صبح در قسمت شمال شرقی ساختمان ما قرار دارد و در هنگام ظهر به قسمت وسط آسمان می آید و در نزدیکی بعد از ظهر آرام آرام به سمت بدنه غربی ساختمان ما می آید تا به سمت مقصد خود رود اما لازم به ذکر است که نوری که در صبح به ساختمان ما می خورد مطمئنا به قسمت شرقی آن می تابد و بدین جهت که نور صبح برای ما ایرانیان دلنشین تر است لذا باید قسمت بدنه شرقی و شمال شرقی خوابگاه ما داری پنجره هایی با وسعت سطح بیشتری نسبت به بدنه غربی ما باشد و این طبیعی است که بدنه غربی ساختمان ما در هنگام بعد از ظهر نور مناسبی را تامین نخواهد کرد و نوری که عاید فضاهای ما می شود نوری است که قسمت زیادی از ساختمان ما را در بر می گیرد و به خصوص در تابستان بسیار برای فضاهای ما که یک خوابگاه است آزارنده خواهد بود پس با وجود توضیحات بالا لازم است که فضاهای که کاربری آنها زیاد بالا نیست مثل موتور خانه یا اتاق نگهبانی در قسمت غربی ساختمان قرار گیرند تا نور خورشید کمتر به افرادی که در خوابگاه مشغول زندگی هستند آزار برساند.
3. سرانه فضاهای خوابگاه برای 50 نفر


نام فضاتعداداندازه تقریبی تعداد افراد استفاده کننده
سالن ورودی130 الی 40 متر50
اتاق نگهبانی 110الی 12متر2 الی 3 نفر
آشپزخانه مرکزی 1 15الی 20 متر کلیه دانشجویان
موتور خانه 1 15الی 20 متر -----------
نمازخانه مرکزی 1 50 الی 70متر کلیه دانشجویان
کتاب خانه مرکزی 1 70 الی 80 متر کلیه دانشجویان
سالن ورزش 1 80 الی 100متر کلیه دانشجویان
اتاق دانشجویان 13 12 الی 15 متر4
دستشویی مرکزی 1020/1الی 50/1 متر5
حمام مرکزی1020/1الی 50/1 متر5
بوفه دانشجویی 1 15 الی 20 متر -----------
ریز فضاهای مورد نیاز برای طراحی خوابگاه:
اداری :
اتاق سرپرستی
نگهبانی
اتاق بهداشت
اتاق مشاور
رفاهی:
سالن ورزش
سالن مطالعه
نمازخانه
سالن سمعی بصری
سایت کامپیوتر
سالن سمعی بصری
سالن اجتماعات
بوفه
سالن نقشه کشی ( اگر برای دانشجویان فنی خوابگاه طراحی می کنید)
خدماتی:
آشپزخانه
سرویس بهداشتی
حمام
رختشویخانه
سلف سرویس مرکزی و سالن غذا خوری
تراس خشک کردن البسه ( البته ترجیحا به صورت جداگانه برای هر اتاق و یا سوئیت)
اقامتی:
اتاق های خواب
سوئیت دانشجویی ویژه دانشجویان ارشد یا رشته های خاص
سوئیت مهمان
سوئیت سرپرستی
سوئیت نگهبانی

توصیه های طراحی:
1) اتاق های خواب بایستی به گونه ای طراحی شوند که همگی دارای نور طبیعی روز بوده و از لحاظ جهت گیری اقلیمی در جهت مناسب از نظر تابش خورشید و وزش باد غالب باشند
2) از لحاظ طراحی داخلی اتاق های خواب بایستی طراحی چنان صورت گیرد که هنگام استفاده از تخت خواب نور مصنوعی موجود برای هیچکدام از ساکنین ایجاد مزاحمت نکرده و حریم خصوصی آن ها حفظ شود
3) هنگام طراحی اتاق ها برای هر 3-4 اتاق یک لابی کوچک جهت نشستن و اجتماعات دوستانه ایجاد شود
4) در ورودی اتاق های خواب به گونه ای طراحی شود که علاوه بر ایجاد فضایی ویژه کفش و تعویض لباس به گونه ای که دید نداشته باشد فضای داخلی اتاق از بیرون قابل رویت نباشد
5) اتاق سرپرستی بایستی دید و تسلط کافی برای کنترل مجموعه را داشته باشد و تا حد امکان رفت و آمد ها را کنترل نمایید البته به گونه ای که احساس ناخوشایندی را برای ساکنان خوابگاه ایجاد نکند
6)فضاهای رفاهی مانند سالن ورزشی که به دلیل نوع کاربری و ازدحام جمعیت استفاده کننده آلودگی صوتی بالایی دارند بایستی در مکانی طراحی شوند که برای بخش اقامتی ایجاد مزاحمت ننمایند
7).....


RE: ضوابط شهرداری واستانداردهای طراحی ساختمان - سمیرا زارع - 6-11-1390

استاندارد های نقشه کشی ساختمانی

نوع فایلTongueDF

تعداد صفحات :106
حجم فایل:2.53mb
منبع : انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.توی فایل زیپ دو تا قسمت هست
فایل اول از ابتدای ترسیم فنی تا نما
فایل دوم از نما تا آخر برش

حجم 15.662 mb
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.RE: ضوابط شهرداری واستانداردهای طراحی ساختمان - سمیرا زارع - 7-6-1390

دانلود مباحث 20 گانه مقررات ملی ساختمان


مبحث 1 (دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
)

مبحث 2 (دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
)

مبــــــــحث 3 (دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
)

مبحث 4 (دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
)

مبحث 5 (دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
)

مبحث 6 (دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
)

مبحث 7 (دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
)

مبحث 8 (دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
)

مبحث 9 (دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
)

مبحث 10 (دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
)

مبحث 11 (دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
)

مبحث 12 (دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
)

مبحث 13 (دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
)

مبحث 14 (دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
)

مبحث 15 (دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
)

مبحث 16 (دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
)

مبحث 17 (دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
)

مبحث 18 (دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
)

مبحث 19 (دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
)

مبحث 20 (دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.RE: ضوابط شهرداری واستانداردهای طراحی ساختمان - سمیرا زارع - 7-10-1390

آنچه باید در ساختن خانه ها بدانید
آنچه باید در ساختن خانه ها بدانیم

مقاومت هر سازه در برابر زلزله به دو عامل اساسی بستگی دارد: يكي نوع ساخت سازه و به كارگيری اصول و قوانين مهندسی در طراحی و اجرای آن و ديگري بزرگی و قدرت زلزله
در سالهاي اخير از طريق رسانه هاي گروهی هر چند وقت يك بار خبری در مورد روش های ابداعی مهندسان سازه برای مقاوم سازی ساختمان ها يا ساخت سازه های مقاوم در برابر زلزله شنيده می شود؛ شيوه هايی مثل قرار دادن ساختمان روی بلوك های لغزشی، حفر كانال های بسيار بزرگ در اطراف فونداسيون ها (پی ها)، معلق كردن ساختمان از زنجير(!)، آويزان كردن پاندول های بزرگ از سقف و.... نكته قابل تامل در مورد اين راهكارها، تقريبا غير عملی بودن آنها با توجه به وضعيت ساخت وساز در كشوری مثل ايران آنهم در مقياس وسيع است. البته نه تنها در ايران بلكه در اكثر كشورها اين كار تا حدود زيادی نشدنی است و اگر هم قابليت اجرايی داشته باشند بسيار هزينه بر بوده، براي تمام ساختمان ها قابليت اجرايی ندارند. در كنار اين روش ها، كارهايی مثل استفاده از جدا سازها، ميرا كننده ها و جذب كننده هاي انرژی (قرار دادن فنرهای پلاستيكی ويژه يك يا چند لايه در پي ساختمان) برای كاهش خسارات و تلفات، عملی تر به نظر می رسد.

با توجه به توضيحات فوق، در حال حاضر بهترين راه حل يافتن شيوه هايی برای بهبود روند ساختمان سازي كنونی است. يعني با تغييراتی چند در روش های اجرايی و صد البته با انجام كارها بر اساس ضوابط و آئين نامه ها از ابتدا تا اتمام كار اجرايي پروژه ها، مي توان به نتايج بسيار بهتري دست يافت.

نوع، كميت و كيفيت مصالح

از اين ديدگاه ساختمان ها به طور كلی به چهار دسته ساختمان های فولادی، بتنی، ساختمان های با مصالح بنايی (آجری) و ساختمان هاي چوبی تقسيم مي شوند. با توجه به كاربرد بيشتر و به روز بودن ساخت سازه هاي بتنی و فولادی در عصر حاضر، قوانين موجود در زمينه ساخت اين دو نوع سازه را بيشتر مورد بحث و بررسي قرار مي دهيم. سازه هاي بتنی و فولادی اگر براساس اصول مهندسی و ضوابط و آئين نامه های اجرايی موجود ساخته شوند، تفاوت آنچناني از نظر مقاومتی با هم ندارند. با يادآوری اين نكته كه، فولاد در برابر حرارت و مواد شيميايي نسبت به بتن مقاومت كمتری دارد (آتش سوزی و ذوب شدن، زنگ زدگي، پوسيدگی و...). در زلزله هر چه اعضای سازه شكل پذيرتر و انعطاف پذيرتر باشند، خسارات مالی و جانی وارده كمتر خواهدبود. براي اين كار بهتر است از فولاد كم كربن، جوش پذير و داراي شكل پذيری بالا استفاده شود. البته صرفا فولادی بودن يك سازه تضمينی بر مقاومت آن در برابر زمين لرزه نيست. به عنوان مثال برج 20 طبقه
Pinot Suarez كه يك برج فولادی بود در زلزله سال 1985 مكزيكوسيتی، كاملا فرو ريخت. بنابراين مقاومت بالای سازه های فولاد مستلزم اجرای اتصالات و جوش ها و ساير مولفه های اجرايی آنها، به طور كاملا علمی و فنی و بر اساس آئين نامه های ملی و بين المللي موجود است.
باد بندها:

در ساختمان هاي فولادی، بادبندها بعد از تير و ستون و در موقع زلزله و باد حتي مي توان گفت بيش از آنها داراي اهميت اند و عامل بسيار مهمی براي مقاومت در برابر زلزله و بارهاي جانبی ديگرهستند. انواع باد بندهای هم مركز و خارج از مركز، به اشكال مختلف vو v معكوس و ضربدری (X) مورد استفاده قرار مي گيرند. بادبندهای X براي مقابله با باد كاربردي ترند تا در برابر زلزله و در برابر بارهای متناوب از شكل پذيري كمتري برخوردارند، زيرا كه در اين نوع بادبندها در هنگام وارد شدن نيروهاي جانبی، همواره يك عضو مورب آن در كشش و ديگری در فشار است و اين باعث شكست آنی يا اصطلاحا شكست ترد می شود . طراحی و اجرای بادبندها بايد با نهايت دقت و بر اساس اصول و قوانين مهندسي خصوصا در مورد محل قرارگيري خود بادبندها، نوع و اندازه پروفيل مصرفی، مقدار و نوع و طول جوش ها، نوع درز جوش و... صورت گيرد.
تير و ستون های بتنی:

بتن مسلح بتنی است كه در آن براي مقاومت و شكل پذيری بيشتر در قديم از مواد و اليافي طبيعی مثل موی اسب، بز و در عصر حاضر از فولاد (اكثرا ميلگرد يا سيم های ضخيم و...) يا از الياف مصنوعی استفاده می شود. در اجرای اين نوع اعضا رعايت نكات زير الزامی است:
بكار بردن ميزان آرماتور در حد مورد نياز طبق نقشه نه بيشتر و نه كمتر، فاصله گذاری مناسب بين آرماتورها، عدم استفاده از ميلگردها و مسلح كننده های زنگ زده و آغشته با گرد و خاك يا هر ماده ديگر، برس كشيدن آرماتورها قبل از بتن ريزی و تميز كردن آنها، استفاده از بتن با عيار (مثلا بتن با عيار 350 يعني بتنی كه در هر متر مكعب آن كه در حدود 4/2 تن وزن دارد ميزان سيمان مصرفي 350 كيلوگرم است) سيمان خواسته شده طبق نقشه اجرايی، رعايت زمانبندي بتن ريزی، استفاده از سيمان با تيپ بندي متناسب با شرايط محيطی محل احداث سازه و نيز متناسب بامقاومت خواسته شده، استفاده از سنگدانه ها (شن و ماسه )با دانه بندي مناسب و درصد اختلاط صحيح و نهايتا استفاده از آب مناسب بتن ريزی. زيرا هر آبی كه املاح آن از حد طبيعی بيشتر يا كمتر باشد براي بتن ريزی مناسب نيست و بتن ساخته شده با آن مقاومت مطلوب را نخواهد داشت. بهترين آب براي ساخت بتن، آب آشاميدنی و قابل شرب است.
يك بتن ايده آل:

بتن مصالحی است متشكل از سنگدانه (شن وماسه حدودا 70 درصد) و مابقي آب و سيمان است. بتن بعد از 28 روز به حدود 90 درصد از مقاومت نهايی خود مي رسد و هر آن به مقاومت آن افزوده مي شود تا به مقاومت كامل خود برسد
براي دستيابی به يك بتن ايده آل بايد نسبت آب به سيمان مناسب بوده، دانه بندی استاندارد و مقاومت و سختی كافی سنگدانه ها (شن وماسه) و مخلوط كردن آنها با نسبت های تعيين شده نيز بايد بر اساس دستور العمل های موجود باشد. استفاده از نوع سيمان (تيپ 1،۲، ۳، 4،۵، ضد سولفات) متناسب با شرايط محيطي و مقاومت مورد نياز مهمترين عامل در كيفيت بتن است، متراكم كردن كامل و هواگيري بتن در هنگام بتن ريزی به كمك لرزاندن بتن در مدت زمان معين براي خروج آب و حباب اضافي بتن و جلوگيري از تخلل (حفره حفره شدن) بتن و در نتيجه كاهش مقاومت آن بعد از گيرش بتن نتيجه ای بي نقص را به همراه خواهد داشت.
شكل هندسی نقشه ساختمان:

يك سازه مقاوم در برابر زلزله دارای نقشه ساده، متقارن وبدون كشيدگی در سطح(پلان) و ارتفاع (نما و مقاطع عرضی) است؛ چنين سازه ای دارای توزيع مقاومت يكنواخت و پيوسته بوده، در برابر زلزله
مقاوم تر است. هرچه نقشه يك ساختمان ساده تر باشد، باعث قدرت بيشتر مهندسان در درك رفتار لرزه ای سازه از يك طرف و از جهت ديگركسب اطلاعات بيشتری از رفتار ديناميكی (حركتی) اتصالات آن مي شود. بهترين شكل پلان به صورت مربع يا اشكال منظم هندسی نزديك به آن (مثلا مستطيلی) است. نقشه های دايره ای هم مناسبند. نقشه هايی كه شمای كلی آنها بصورت (L - صليبی - U - H -T) هستند، نامناسب بوده، محاسبات اين سازه ها كه داراي نقشه های كشيده هستند، پيچيده تر از ديگر ساختمان هاست. ..و حتما باید از درز زلزله استفاده شود
ارتفاع ساختمان:

نسبت ارتفاع (h ) به عرض (b) ساختمان نبايد از 4 تجاوز كند. اگر اين نسبت بين 4 تا 6 باشد حالت بحرانی داشته، هر چه اين نسبت بيشتر شود احتمال واژگونی و از جا كنده شدن ساختمان وجود دارد. حتی الامكان بايد سعی شود كه تمام طبقات دارای ارتفاع يكسان و يكنواخت بوده و در ساختمان طبقات با ارتفاع غير معمول كوتاه يا بلند نداشته باشيم. پرهيز از داشتن تراز های دو قسمتی در ساختمان و ساخت باز شوها در ديافراگم ها (منظور از ديافراگم صفحه ای است فرضی كه نقاط مقاوم را به هم متصل مي كند تا به صورت يكپارچه عمل كرده و در برابر نيروها مقاومت كنند. عمده ترين ديافراگم ها در ساختمان ها سقف طبقات هستند كه باعث عملكرد همزمان و هم جهت تير ها و ستون ها و به طور كلی عمل كردن همزمان تمام اجزای طبقه و نهايتا كل سازه مي شوند) نيز امری ضروری است.
عمر متوسط ساختمان در ايران بين ‪ ۴۰‬تا ‪ ۴۲‬سال است

تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۶/۰۶/۱6‬

علمي. ساختمان. بتن.

رييس كميته برتر سازه‌هاي بتني گفت: براساس آمار غير رسمي عمر متوسط ساختمان‌ها در ايران بين ‪ ۴۰‬تا ‪ ۴۲‬سال اعلام شده است.


"منوچهر بهرويان" روز پنجشنبه در حاشيه پنجمين دوره مسابقات دانشجويي روز بتن در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: اين در حالي است كه عمر مفيد ساختمان‌ها در كشورهاي پيشرفته صنعتي بيش از ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬سال است.

وي با بيان اينكه عمر مفيد ساختمان‌ها در سطح بين‌المللي در كشورهاي مختلف متفاوت است اظهار داشت: درگذشته دركشورهاي پيشرفته معمولا ساختمان‌ها براي عمر مفيد ‪ ۱۰۰‬سال طراحي مي‌شدند و عمرشان هم تقريبا در همين محدود ختم مي‌شد.

وي ادامه داد: اما امروزه در كشورهاي پيشرفته ساختمان‌ها را براي عمر هزار سال طراحي و اجرا مي‌كنند، بنابراين ما بايد حداقل خودمان را به عمر ‪ ۱۰۰‬سال برسانيم و عمر متوسط ساختمان‌ها را حداقل از عمر متوسط ايراني‌ها بيشتر كنيم.

رييس كميته برتر سازه‌هاي بتني اضافه كرد: البته عمر مفيد هزار سال براي ساختمان‌ها فعلا طراحي مي‌شود و اينكه آيا ساخته شود و آن دوام را داشته باشد بعدها مشخص خواهد شد.

وي در خصوص كاربرد نوع مصالح مصرفي با نوع شرايط اقليمي در كشور گفت:
خوشبختانه اخيرا نوع مصالح مورد استفاده در ساختمان‌ها با توجه به شرايط آب و هوايي منطقه رعايت مي‌شود.

بهرويان گفت: مثلا در نواحي كرانه‌هاي خزر و خليج فارس به علت بالا بودن ميزان رطوبت ، وجود آلاينده‌ها و خورندها ، از بتن كه داراي مقاومت بيشتري در برابر اين عوامل است، استفاده شده است.

وي تصريح كرد: در واقع مشكلي كه اكنون وجود دارد در خصوص نوع مصالح و شرايط اقليمي منطقه نيست، بلكه مشكل در نحوه اجرا است.

وي گفت: درست است كه نمي‌توانيم بگوييم همه مصالح ساختماني ما در حد استاندارد هستند ما با همين مصالح موجود مي‌توانيم با اجراي درست عمر مفيد ساختمان‌ها افزايش دهيم.

بهرويان افزود: خوشبختانه مدتي است كه انجمن ها، ارگانها ، سازمان‌ها و وزارت خانه‌هاي ذيربط فعاليت‌هايي را در راستاي اجراي صحيح مصالح انجام مي‌دهند كه درآن سعي مي‌شود تا كيفيت ساخت را با توجه به اجراي درست افزايش دهند.

وي در خصوص مزاياي سازه بتني و فولادي نسبت به همديگر گفت: سازه بتني و فولادي هر كدام مزايايي دارند كه البته بايد بر روي اين موضوع مطالعه شود كه كدام سازه ، در كجا و كدام ساختمان استفاده شود بهتر جواب خواهد داد.This forum uses Lukasz Tkacz MyBB addons.